spot_img

Wywiad K-POP LIVE POLSKA z H1-KEY

 

English version below!

H1-KEY (하이키) to południowokoreańska grupa dziewcząt należąca do Grandline Group. Grupa składa się z 4 członkiń: SEOI, RIINA, HWISEO i YEL. Zadebiutowały 5 stycznia 2022 roku z singlem „ATHLETIC GIRL„.

30 sierpnia H1-KEY wydały swój nowy mini album „Seoul Dreaming” wraz z teledyskiem do tytułowego utworu „SEOUL (Such a Beautiful City)„.

Zapraszamy czytelników K-POP LIVE POLSKA do zapoznania z wywiadem z H1-KEY, w którym członkinie odpowiadają na pytania o ich najnowszy comeback z mini albumem „Seoul Dreaming” oraz 2 utworami tytułowymi „SEOUL (Such a Beautiful City)” i „Time to Shine„.

Brak opisu.

1. Co oznacza nazwa waszej grupy H1-KEY? Czy ma coś symbolizować?

SEOI: Nazwa naszej grupy H1-KEY pochodzi z angielskiego slangu „highkey” i „lowkey”. Odnosi się do pewnego siebie i zdrowego wewnętrznego piękna!

2. Jak dołączyłyście do swojej firmy? Czy wiąże się z tym jakaś zabawna historia?

RIINA: Po krótkim czasie, gdy przestałam być stażystką w mojej poprzedniej firmie, obecna agencja skontaktowała się ze mną. Tak zaczęła się nasza relacja.

3. Jak mogłybyście krótko opisać swój album „Seoul Dreaming” i piosenki, które się na nim znajdują?

SEOI: Nasz drugi mini album „Seoul Dreaming” ma na celu wspieranie ludzi, którzy dążą do osiągnięcia swoich marzeń. Przedpremierowa piosenka tytułowa „Time to Shine” niesie przesłanie, by nie ustawać w dążeniu do realizacji swoich marzeń, a my kibicujemy tym, którzy próbują je urzeczywistnić. Druga piosenka tytułowa „SEOUL (Such a Beautiful City)” to opowieść o ludziach, którzy marzą. Płynne przejście między pierwszym i drugim utworem, „Intro : Seoul Dreaming” i „SEOUL (Such a Beautiful City)”, jest bardzo imponujące! Czwarty i piąty utwór, „Low-key Scared But H1-KEY Ready” i „Magical Dream”, są naprawdę modne i radosne. Mamy nadzieję, że przyciągną one uwagę słuchaczy.

4. Który utwór z nowego albumu jest Waszym ulubionym i dlaczego?

HWISEO: Moją ulubioną piosenką jest czwarty utwór „Low-key Scared But H1-KEY Ready”. Właściwie ta piosenka została nagrana przed wydaniem utworu „RUN”. W końcu byłyśmy w stanie wydać ten utwór po półtora roku. Nie mam dość słuchania jej i czuję, że daje mi siłę psychiczną i dotyka moją duszę. Polecam tę piosenkę.

5. Jakie emocje towarzyszyły wam podczas przygotowań do powrotu z „Seoul Dreaming”?

YEL: Chociaż uważam, że „Rose Blossom” jest naprawdę wzruszające, podczas przygotowywania naszego albumu „Seoul Dreaming” pomyślałam, że jest na nim wiele różnych piosenek, które mogą naprawdę pocieszyć i wesprzeć ludzi żyjących w tym zabieganym, nowoczesnym życiu. My wszystkie czułyśmy się pocieszone podczas śpiewania piosenek do naszego najnowszego albumu.

6. Co chcecie przekazać swoim fanom poprzez nowy album? Jakie są wasze cele na ten powrót?

RIINA: Mam nadzieję, że nasi fani zdadzą sobie sprawę, że chwile, w których marzą, są ich najlepszymi godzinami. Mam również nadzieję, że zyskają odwagę dzięki naszym piosenkom. Ponadto naszym celem na ten powrót jest pocieszenie jak największej liczby osób poprzez nasze piosenki i przyciągnięcie uwagi ludzi. Mamy również nadzieję, że zdobędziemy pierwsze miejsce w muzycznym programie.

7. Czy podczas tworzenia albumu wydarzyła się jakaś zabawna historia?

HWISEO: Podczas kręcenia MV do „Time to Shine” była scena, w której musiałyśmy celowo popełniać błędy podczas tańca, aby pokazać, że jest nam ciężko. W tym momencie żartowałyśmy sobie nawzajem i reagowałyśmy na siebie z przesadną ekspresją. Nie wiedzieliśmy, że kamera jest włączona i do tej pory wyraźnie pamiętam ten moment.

8. Co możecie powiedzieć o nowej choreografii? Czy była dla Was trudna, czy też była jedną z najprzyjemniejszych do nauczenia się?

YEL: Są pewne momenty choreografii, które naprawdę dobrze współgrają z tekstem piosenki, co pomogło mi szybciej zapamiętać choreografię. Jedna z nich przypomina nocny widok, a inna fajerwerki. Wierzę, że wiele osób może się ich łatwo nauczyć.

9. Czy miałyście swój udział w tworzeniu albumu lub choreografii?

SEOI: Tym razem nie uczestniczyłyśmy w tworzeniu choreografii czy tekstów. Jednak ten album jest wypełniony naszymi historiami i przemyśleniami. Zawiera również nasze zdjęcia z dzieciństwa i przedstawia nasze unikalne spojrzenie na marzenia.

10. Jesteście dość młodym zespołem w branży rozrywkowej. Jak wspominacie swój debiut? Co zapadło wam w pamięć przez te 1,5 roku jako grupa?

SEOI: Nie mogę zapomnieć momentu, w którym nasi fani wiwatowali na naszą cześć, gdy występowałyśmy. Po prostu nie mogę zapomnieć tego widoku i tych krzyków. Wszystkie nasze członkinie były wtedy naprawdę wzruszone.

11. Co motywuje Was do śpiewania? Czy inspirujecie się jakimiś artystami w swojej pracy?

RIINA: Myślę, że pocieszenie, który czerpię z muzyki jest ogromne, osobiście motywuje mnie również sama muzyka. Ponadto fani, którzy kochają nas, i nasze piosenki dodają mi pewności siebie i motywują do dalszego działania. Osobiście uwielbiam IU. Jej piosenki sprawiają, że czuję się komfortowo i czuję jej determinację w dostarczaniu szczerości poprzez muzykę. Jest naprawdę moim wzorem do naśladowania.

12. Kiedy odkryłyście swój talent do śpiewania? Czy wiąże się z tym jakaś ciekawa historia?

HWISEO: Kiedy byłam stażystką, nie potrafiłam tak dobrze śpiewać i tańczyć. Wątpiłam w siebie i nie byłam pewna, czy jestem wystarczająco utalentowana. Zaczęłam jednak myśleć, że tylko ciągła praktyka może uczynić mnie wielką artystką i to sprawiło, że przetrwałam długi okres stażu.

13. Czy wiecie coś o Polsce? Jakieś wyrażenia, ludzie, miejsca?

YEL: Słyszałam, że ceramika w Polsce jest niesamowita. Również Nokturny, których słuchałam przez chwilę, zostały skomponowane przez polskiego kompozytora Chopina.

14. Czy chciałybyście powiedzieć coś od siebie? Jakieś ostatnie słowa dla polskich fanów?

RIINA: Byłyśmy w stanie przygotować się do tego albumu z dużą energią, dzięki wszystkim polskim fanom wysyłającym wsparcie z daleka! Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć was osobiście! Kocham was wszystkich!!!

Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiego wideo z wiadomością
od H1-KEY!


H1-KEY (하이키) is a South Korean girl group under Grandline Group. The group consists of 4 members: SEOI, RIINA, HWISEO, and YEL. They debuted on January 5, 2022 with the single album “ATHLETIC GIRL”.

On August 30, H1-KEY dropped their new mini album “Seoul Dreaming” along with the music video for the title track “SEOUL (Such a Beautiful City).”

We invite K-POP LIVE POLAND readers to check out an interview with H1-KEY, in which the members answer questions about their latest comeback with the mini album „Seoul Dreaming” and 2 title tracks: „SEOUL (Such a Beautiful City)” and „Time to Shine„.

Brak opisu.

1. What does your group name H1-KEY mean? Is it meant to symbolize something?

SEOI: Our group name H1-KEY is derived from English slang 'highkey’ and 'lowkey’. It refers to the confident and healthy inner beauty!

2. How did you join your company? Is there a funny story connected with it?

RIINA: After a short period of time when I left my previous company where I was a trainee, my current company contacted me. That’s how our relationship started.

3. How could you briefly describe your album „Seoul Dreaming”, and the songs on it?

SEOI: Our second mini album „Seoul Dreaming” is meant to support people who are striving to achieve their dreams. The pre-release title song 'Time to Shine’ conveys a message of keeping pursuing your dreams while we are cheering for those trying to make their dreams a reality. The other title song 'SEOUL (Such a Beautiful City)’ is a story of people who dream. The smooth transition between the first and second tracks, 'Intro : Seoul Dreaming’ and 'SEOUL (Such a Beautiful City)’, is very impressive! Fourth and fifth tracks, 'Low-key Scared But H1-KEY Ready’ and 'Magical Dream’, are really trendy and cheerful. We hope to catch your attention with those tracks.

4. Which song from the new album is your favorite and why?

HWISEO: My favorite song is the fourth track, 'Low-key Scared But H1-KEY Ready’. Actually this song was recorded before the release of the song 'RUN’. We were finally able to release the song after a year and a half. I hardly get tired of listening to it and I feel that it gives me mental strength and it touches my soul. So I recommend this song.

5. What emotions did you experience in preparation for your comeback with „Seoul Dreaming”?

YEL: Although I found 'Rose Blossom’ really touching, while preparing our album „Seoul Dreaming”, I thought that there were a lot of different songs on the album that could truly comfort and support people living these busy modern lives. All of us were comforted while singing the songs for our newest album.

6. What do you want to convey to your fans with the new album? What are your goals for this comeback?

RIINA: I hope our fans realize that the moments when they dream are their finest hours, and I hope they gain courage through our songs. Also, our goal for this comeback is to console as many people as possible through our songs and for our songs to attract the attention of the people. We also hope to get first place on a music show.

7. Did any funny story happen while creating the album?

HWISEO: When filming the MV for 'Time to Shine’, there was a scene where we had to intentionally make mistakes when dancing in order to show we were having a hard time. At that moment we pranked each other and reacted to each other with exaggerated expressions. We did not know the camera was on and I still remember that moment clearly.

8. What could you say about the new choreography? Was it difficult for you, or was it one of the most enjoyable to learn?

YEL: There are point choreographies that harmonize with the lyrics really well and that helped me to memorize the choreography faster. One resembles seeing the night view and another resembles fireworks. I believe many people can easily learn them.

9. Did you have your own part in the creation of the album or choreography?

SEOI: This time, we did not participate in creating choreography or lyrics. However, this album is filled with our stories and thoughts. It also contains our childhood photos and provides our unique perspective on dreams.

10. You are a fairly young team in the entertainment industry. How do you remember your debut? What was memorable for you during these 1.5 years as a group?

SEOI: I can’t forget the moment when our fans cheered for us while we were performing at a music show. I just can’t forget the view and the roaring sound of it. All our members were really touched that time.

11. What motivates you to sing? Are you inspired by any artist in your work?

RIINA: I think the comfort I get from music is huge, I have personally been motivated by music as well. In addition, fans who love us and our songs make me confident and motivate me to move forward. Personally, I love IU. Her songs make me comfortable and I can feel her determination to deliver sincerity through music. She is really my role model.

12. When did you discover your talent for singing ? Is there any interesting story connected with it ?

HWISEO: When I was a trainee, I could not sing and dance that well. I doubted myself and was not sure whether I was talented enough. However I started to think to myself that only continuous practice could make me a great artist and that made me endure a long trainee period.

13. Do you know anything about Poland? Any expressions, people, places?

YEL: I heard pottery in Poland is amazing. Also, Nocturnes, which I was listening to for a while, was composed by Polish composer Chopin.

14. Would you like to say something from yourselves? Any last words for Polish fans?

RIINA: We were able to prepare for this album with a lot of energy, thanks to all the Polish fans sending support from far away! I can’t wait to see you guys in person! I love you all!!

We invite you to watch a short video with a message from H1-KEY!


Moderator: MiTien

NEWSY

IVE publikuje zdjęcia koncepcyjne nadchodzącego albumu

IVE wypuściły najnowsze zdjęcia zapowiadające album "I'VE MINE". Na zdjęciach...

Wheein z MAMAMOO wypuszcza zdjęcia zapowiadające nadchodzący album

Wheein z MAMAMOO opublikowała najnowsze zdjęcia koncepcyjne nadchodzącego albumu...

Yesung z Super Junior publikuje zdjęcia do minialbumu „Unfading Sense”

Yesung z Super Junior zaprezentował urzekający zestaw zdjęć zwiastujących...

Pierwszy występ Lisy z BLACKPINK w paryskim kabarecie Crazy Horse

Lisa z BLACKPINK miała swój debiutancki występ w kultowym...

POPULARNE

Ranking reputacji marki żeńskich grup – kwiecień

Koreański Instytut Badań nad Biznesem ujawnił w tym miesiącu rankingi...

V z BTS na planie dramy 'Our Beloved Summer’!

V z BTS odwiedza swojego przyjaciela na planie dramy...

Oświadczenie Big Hit Music o stanie zdrowia Beomgyu z TXT po koncercie w Bangkoku

Big Hit Music podzieliło się krótką aktualizacją na temat...

Relacje idoli z festiwalu KPOP NATION i pobytu w Polsce

Emocje pewnie troszkę opadły po intensywnym weekendzie? A czemu...

Ranking reputacji marki żeńskich grup – maj

Koreański Instytut Badań nad Biznesem ujawnił w tym miesiącu rankingi...
Grazia
Grazia
"Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście" - Robert Baden-Powell

IVE publikuje zdjęcia koncepcyjne nadchodzącego albumu

IVE wypuściły najnowsze zdjęcia zapowiadające album "I'VE MINE". Na zdjęciach koncepcyjnych "Either Way" zespół jest przedstawiony przy zielonych i czerwonych światłach. Pierwsza EP-ka grupy "I'VE...

Wheein z MAMAMOO wypuszcza zdjęcia zapowiadające nadchodzący album

Wheein z MAMAMOO opublikowała najnowsze zdjęcia koncepcyjne nadchodzącego albumu „IN the Mood”. Zapowiedzi przedstawiają idolkę ze złotą rybką oraz w futurystycznym stroju kosmicznym. Pierwszy solowy album...

Yesung z Super Junior publikuje zdjęcia do minialbumu „Unfading Sense”

Yesung z Super Junior zaprezentował urzekający zestaw zdjęć zwiastujących jego powrót z albumem "Unfading Sense". Zdjęcia oddają charyzmatyczną aurę Yesunga. Są wyrafinowane oraz klimatyczne. Długo...
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments