spot_img

Wywiad K-POP LIVE POLSKA z JUST B

JUST B to sześcioosobowa grupa spod Bluedot Entertainment. Ich przygoda rozpoczęła się 30 czerwca 2021 roku. Niedawno grupa powróciła ze swoim trzecim mini albumem „= (Neun)” i towarzyszącym mu utworem tytułowym „ME= (나는)„.

W specjalnym wywiadzie dla K-POP LIVE POLSKA grupa opowiedziała o najnowszym albumie, celach na ten powrót i nie tylko!

 

Q: Co czujecie wracając na scenę? Jakie emocje towarzyszyły wam przy tym comebacku?

LIM JIMIN: Tęskniliśmy za ONLY B, ponieważ mieliśmy długą przerwę. Bardzo się cieszymy, że możemy Was ponownie zobaczyć z naszym comebackiem. Ciężko pracowaliśmy, aby pokazać Wam, jak bardzo rozwinęliśmy się podczas przygotowań. Jestem podekscytowany i zdenerwowany, pokazaniem Wam nowego występu.

 

Q: Jak w skrócie moglibyście opisać album i piosenki w nim zawarte?

Bain: Trzeci mini album JUST B [= (NEUN)] to album o tematyce równości. Oprócz potężnego i rytmicznego utworu tytułowego „ME= (나는)”, można posłuchać utworów z różnych gatunków i koncepcji, w tym „DOMINO”, „Ready or Not”, „Cherry on Top” oraz drugiego utworu tylko dla ONLY B „Night Stroll”.

 

Q: Co chcielibyście przekazać fanom za pomocą nowego albumu?

JM: Ponieważ poruszamy temat równości, myślę, że byłoby dobrze, gdyby nasi fani pomyśleli o równości w ich codziennym życiu. Istnieje wielu różnych ludzi i żyjemy na różne sposoby. Ale wszyscy jesteśmy tacy sami i możemy się cieszyć i komunikować w ten sposób. Oprócz przesłania „równość”, chcemy powiedzieć więcej i mam nadzieję, że ten comeback Wam się spodoba, ponieważ nowa koncepcja dobrze pasuje. Haha

 

Q: Która piosenka z albumu podoba Wam się najbardziej i dlaczego?

DY: Najbardziej podoba mi się piąty utwór, „Night Stroll”. Myślę, że znaczy dla mnie więcej, ponieważ dużo myślałem o tej piosence, uczestnicząc w jej pisaniu. Jest to piosenka dla fanów, tym samym jestem do niej bardzo przywiązany, ponieważ przygotowałem ją z sercem otwartym w ich stronę. Myślę, że bardzo wam się spodoba. Nie mogę doczekać się jej publikacji.

 

Q: Czy podczas przygotowań do comebacku wydarzyła się jakaś zabawna historia?

GEONU: Nasz teledysk kręciliśmy w Los Angeles. W czasie nagrywek pogoda była naprawdę ładna, więc dobrze bawiłem się podczas kręcenia. Potem spojrzałem na innych i wszyscy byli opaleni. Byłem bardziej podekscytowany, ponieważ było to za granicą i pierwszy raz nagrywałem w plenerze, więc myślałem, że kręcę jakiś odcinek. Haha

 

Q: Co moglibyście powiedzieć o nowej choreografii? Czy była ona dla Was trudna, a może należała do przyjemniejszych w nauce?

GEONU: Ilekroć uczę się nowej choreografii, mam wiele zmartwień. Niezależnie od trudności myślę, który ruch będzie lepiej pasował do piosenki i jak to wyrazić. Podczas występów obserwuje nas wiele osób, dlatego bardzo się przygotowujemy.

 

Q: Jakie są Wasze cele na ten comeback?

JM: Największym celem jest być z ONLY B i pokazać im różne występy. Moim celem jest zdobycie pierwszego miejsca w programie muzycznym, ponieważ nigdy nam się nie udało. Myślę, że byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zdobyć pierwsze miejsce dzięki tej promocji. Haha

 

Q: Minął już rok od waszego debiutu. Jak wspominacie ostatni rok promocji i jakie macie nadzieje na przyszłość?

SANGWOO: Myślę, że w ciągu roku udało mi się nauczyć i doświadczyć wielu rzeczy na różnych etapach. Stworzyliśmy wiele niezapomnianych wspomnień z ONLY B. W przyszłości pokażemy Wam lepszą muzykę, występy i nasze różne strony.

 

Q: Co zainspirowało Was do zostania idolami i czym moglibyście się zajmować gdybyście nimi nie zostali?

DY: Nawet gdybym nie został idolem, zajmowałbym się jedną z różnych dziedzin związanych z muzyką. Od najmłodszych lat interesowałem się tańcem więc myślę, ze robiłbym właśnie to. Uczyłbym się więcej o pisaniu tekstów lub kompozycji, które mnie interesują. Pracowałbym nad pokrewnymi rzeczami.

 

Q: Czy chcielibyście powiedzieć coś więcej od siebie? Jakieś ostatnie słowa dla fanów z Polski?

LIM JIMIN: ONLY B w Polsce i czytelnicy K-POP LIVE POLSKA! Naprawdę miło jest przywitać Was w tym wywiadzie. Będę pracował ciężej, aby dać świetny występ i świetnie się bawić! Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać naszego powrotu i okażecie mu duże zainteresowanie. Dziękuję bardzo za przeczytanie dzisiejszego wywiadu. ONLY B kocham Was!


ENG

Q: How do you feel about returning to the stage? What emotions accompanied this comeback?

LIM JIMIN: Since we had a long break, we missed ONLY B and we are very happy to see you again thanks to this comeback. We’ve been working hard to show you how much we’ve grown during the preparations. I’m excited and nervous to show you a new performance.

 

Q: How could you briefly describe the new album and the songs on it?

Bain: JUST B’s third mini album [= (NEUN)] is an equality-themed album. In addition to the powerful and rhythmic title track „ME= (나는),” you can listen to tracks from a variety of genres and concepts, including „DOMINO,” „Ready or Not,” „Cherry on Top,” and a second track just for ONLY B, „Night Stroll.”

 

Q: What did you want to convey to the fans in the new album?

JM: Since we are touching on the topic of equality, I think it would be good for our fans to think about equality in their daily lives. There are many different people and we live in different ways. But we are all the same people and we can enjoy and communicate in this way. In addition to the message of „equality,” we want to say more, and I hope you like this comeback because the new concept fits well. Haha

 

Q: Which song from the album do you like the most and why?

DY: I like the fifth track, „Night Stroll,” the most. I think it means more to me because I thought a lot about the song while participating in its writing. It is a song for fans, thus I am very attached to it, because I prepared it with my heart open towards them. I think you will like it very much. I am looking forward to its publication.

 

Q: Did any funny story happen while preparing for the comeback?

GEONU: We shot our music video in Los Angeles. At the time of filming, the weather was really nice, so I had a good time while shooting. Then I looked at the others and they were all tanned. I was more excited because it was overseas and it was my first time filming outdoors, so I thought I was recording an episode. Haha

 

Q: What could you say about the new choreography? Was it difficult for you, or was it one of the most enjoyable to learn?

GEONU: Whenever I learn a new choreography, I have many worries. Regardless of the difficulty, I think which movement will fit the song better and how to express it. We have a lot of people watching us during performances, so we prepare a lot.

 

Q: What are your goals for this comeback?

JM: The biggest goal is to be with ONLY B and show them different performances. My goal is to get first place in the music program, because we have never succeeded. I think it would be great if we could get first place with this promotion. Haha

 

Q: It’s been a year since your debut. How do you remember the last year of the promotion and what are your hopes for the future?

SANGWOO: I think I was able to learn and experience many things at different stages and contents during the year. We have created many unforgettable memories with ONLY B. In the future, we will show you better music, performances and our different sides.

 

Q: What inspired you to become idols and what would you be doing if you hadn’t become idols?

DY: Even if I hadn’t become an idol, I would have been involved in one of the various fields related to music. I’ve been interested in dance since I was very young, I think that’s what I would do. I would have studied more about lyric writing or compositions that interest me.  I would work on related things.

 

Q: Would you like to say something more from Yourself? Any last words for fans from Poland?

LIM JIMIN: ONLY B in Poland and readers of K-POP LIVE POLAND! It’s really nice to welcome you to this interview. I will work harder to give a great performance and have a great time! I hope you can look forward to our return and show great interest in it. Thank you very much for reading today’s interview. ONLY B love you guys!


KOR

 

Q: 무대에 복귀한 소감이 어떠신가요? 이번 컴백에는 어떤 감정이 동반되었나요?

LIM JIMIN: 조금 긴 공백을 가진만큼 ONLY B 분들이 보고 싶었고, 컴백과 함께 다시 만날 수 있어서 정말 행복합니다. 준비 기간 동안 더욱 성장한 모습을 보여드리기 위해 열심히 노력했습니다. 새로운 무대를 많은 분들께 보여드릴 생각에 기대도 많이 되고, 떨리기도 합니다.

 

Q: 이번 앨범에서 팬들에게 전하고 싶었던 말이 있다면요?

Bain: JUST B의 세 번째 미니 앨범 [= (NEUN)]은 평등이라는 주제를 가진 앨범이고요. 파워풀하면서도 리드미컬한 타이틀곡 <ME= (나는)>은 물론, 각기 다른 매력의 <DOMINO>, <Ready or Not>, <Cherry on Top>, ONLY B 분들을 위한 두 번째 팬송<밤공기>까지 다양한 장르, 콘셉트의 곡을 들어보실 수 있는 앨범입니다.

 

Q: 그 앨범의 어떤 노래를 가장 좋아하고 그 이유는 무엇입니까?

JM: 아무래도 평등이라는 주제를 전달하고 있기 때문에, 팬분들도 일상생활 속에서의 평등에 대한 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 우리가 정말 다양한 사람들이 있고, 다양하게 생활을 하고 있잖아요. 그렇지만 모두 같은 사람이고 이렇게 같이 즐기고 또 소통할 수 있다는걸요.
‘평등’메시지 외에도 하고 싶은 말이 있는데, 새로운 콘셉트도 멋있게 잘 어울리니까 이번 활동도 많이 좋아해 줬으면 좋겠다는 것 입니다.ㅎㅎ

 

Q: 앨범을 만드는 동안 재미있는 이야기가 있었나요?

DY: 저는 5번 트랙 <밤공기>를 가장 좋아하는데요. 작곡에 참여하면서 곡에 대한 고민을 많이 했기 때문에 더 그런 것 같기도 합니다. 팬송이다 보니 아무래도 팬분들을 향한 마음을 담아 준비했기 때문에 애정이 많이 가기도 하고요. 팬분들도 좋아해 주실 것 같아서 기대가 되는 곡이기도 합니다.

 

Q: 앨범을 만드는 동안 재미있는 이야기가 있었나요?

GEONU: 저희가 뮤직비디오를 LA에서 야외 촬영했는데요. 촬영 당시에 날씨가 정말 좋았어요. 그래서 힘든 줄도 모르고 재밌게 촬영을 했는데요. 끝나고 숙소에서 보니까 햇볕에 살이 다들 탔더라고요. 해외 촬영이라 더 신났고, 야외 촬영도 처음이었어서 생긴 에피소드가 아닐까 생각합니다.ㅎㅎ

 

Q: 새로운 안무에 대해 뭐라고 말할 수 있나요? 그것이 당신에게 어려웠나요, 아니면 배우는 것이 가장 즐거웠나요?

GEONU: 매번 새로운 안무를 배울 때에는 고민이 많은 편인데요. 동작의 난이도와는 상관없이 어떤 동작이 곡과 더 어울릴지, 어떻게 표현해야 할지에 대한 고민인 것 같아요. 아무래도 저희 JUST B의 모습을 가장 많이 봐주시는 게 무대이다 보니까 많이 신경 써서 준비하고 있습니다.

 

Q: 이번 컴백의 목표는 무엇입니까?

JM: 많은 ONLY B분들과 함께하고, 다양한 무대를 많이 보여드리는 게 가장 큰 목표이고요. 성과적인 목표는 음악방송 1위를 하고 싶습니다. 저희가 아직 음악방송에서 1위를 해본 적이 없는데요. 이번 활동을 통해서 1위를 할 수 있게 된다면 정말 좋을 것 같아요.ㅎㅎ

 

Q: 데뷔한 지 1년이 다 되어가네요. 승진 마지막 해를 어떻게 기억하고 미래에 대한 희망은 무엇인가요?

SANGWOO: 년 동안 활동을 하면서 여러 무대, 콘텐츠 들을 통해서 정말 많은 것들을 배우고, 경험할 수 있었던 것 같은데요. ONLY B 팬분들과의 잊지 못할 추억도 많이 생겼고요. 앞으로 더 성장한 모습으로 좋은 음악과 무대, 다양한 매력을 보여드리겠습니다.

 

Q: 아이돌이 된 계기는 무엇입니까? 아이돌이 되지 않았다면 무엇을 하고 있었을까요?

DY: 아이돌이 되지 않았어도, 음악과 관련된 다양한 분야 중에 한 가지 일을 하고 있었을 것 같습니다. 어릴 때부터 춤에 관심이 있어서, 춤을 추고 있었을 것 같기도 하고요. 현재 관심 있는 작사나 작곡을 더 공부해서 관련된 일을 했을 수도 있을 것 같아요.

 

Q: 자신에게서 다른 말을하고 싶으십니까? 폴란드 팬들을위한 마지막 한마디?

LIM JIMIN: 폴란드에 계신 ONLY B분들, 그리고 K-POP LIVE 독자 여러분! 이렇게 인터뷰로 인사할 수 있게 되어 정말 반갑습니다. 언젠간 폴란드에서도 멋있는 무대와 즐거운 시간들 함께 보낼 수 있게 더 노력할 테니까요! 앞으로도 기대 많이 해주시고 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 오늘 인터뷰도 봐주셔서 정말 감사드리고요. ONLY B 분들 늘 고맙고, 사랑합니다~!


Moderator: MiTien

Edytor: D

NEWSY

IU i Park Bo Gum zagrają razem w nowej k-dramie!

Według firmy produkującej k-dramy - Fan Entertainment, piosenkarka IU...

Zespół LUMINOUS przyjedzie do Polski!

LUMINOUS wyruszy w pierwszą europejską trasę. 27 stycznia na światło...

Jooheon z MONSTA X dołącza do obsady M! Countdown

Jooheon został nowym prowadzącym program M! Countdown. Według doniesień z...

Aż pięciu uczestników opuszcza „Boys Planet”

„Boys Planet” to program mający na celu stworzenie nowej...

POPULARNE

CEO wytwórni OMEGA X przeprasza i rezygnuje ze swojego stanowiska

CEO wytwórni OMEGA X rezygnuje! 7 listopada dyrektorka generalna Kang...

HyunA spędza tropikalne wakacje na okładce „Marie Claire”

HyunA jest gwiazdą okładki majowego wydania magazynu " Marie Claire "! W ramach...

IVE zdobywają pierwszą nagrodę w programie muzycznym!

IVE zdobyły swoją pierwszą w karierze nagrodę w programie...

SM Entertainment przedstawia 3 nowych trainees SM Rookies

SM Entertainment ogłosiło swoje najnowsze trio top trainees! 2 lipca...

Członkinie ITZY opowiadają, która z ich piosenek zainspirowała je najbardziej

ITZY wzięły udział w sesji zdjęciowej i wywiadzie dla...

IU i Park Bo Gum zagrają razem w nowej k-dramie!

Według firmy produkującej k-dramy - Fan Entertainment, piosenkarka IU oraz aktor Park Bo Gum zagrają razem w nowej dramie nazwanej (na ten moment nazwa...

Zespół LUMINOUS przyjedzie do Polski!

LUMINOUS wyruszy w pierwszą europejską trasę. 27 stycznia na światło dzienne wyszły informacje o pierwszej europejskiej trasie koncertowej. Zespół odwiedzi aż 7 miast w okresie...

Jooheon z MONSTA X dołącza do obsady M! Countdown

Jooheon został nowym prowadzącym program M! Countdown. Według doniesień z 27 stycznia, Jooheon został potwierdzony jako nowy MC programu muzycznego Mnet.  Aktor Nam Yoon Soo niedawno opuścił swoje stanowisko...
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments